Note: This site has been archived from naomifilter.org, and is here purely for archive purposes (and as a hommage to Naomi, as it's a great program).

Sadly, the original domain has gone, as has the radiance.m6.net hosting that the site and files previously lived at. I've tried to rebuild it as best I can so nothing was changed, but if I've missed any of the files, please do let me know.

НАОМИ 3.0 (Български)

домашен интернет без порнография и насилие


© 2004-2006 Radiant Morning


използува madCodeHook © 1999-2005 Mathias Rauen

Translation by Philip Andreev


Съдържание

Увод
Инсталация и премахване
Потребителски интерфейс
Предупреждения относно функционирането на програмата
Заключителни бележки
Патент


Увод

Наоми 3.0 е напреднала програма за филтриране на интернет съдържанието, тя е лесна за употреба и напълно безплатна, тъй като е предназначена за семейно ползуване и най-вече за родители.

Наоми 3.0 може да следи непрекъснато всички интернет връзки и да предпазва децата от неподобаващи материали в мрежата (като например съдържание, свързано с безнравственост и насилие, порнография и еротика под формата на изображения или текстове; сайтове, които пропагандират употребата на наркотици, хазартни игри, тероризъм, насилие и омраза, окултизъм, сектанство, богохулство и тем подобни.)

Филтърът не разчита просто върху списък от непозволени сайтове; вместо това той преглежда цялото съдържание, което постъпва в или излиза през програмите за работа с интернет, като например уеб-браузъри, програми за непосредствено общуване (чат, ICQ), за четене на новини, за споделяне на файлове и много други.

Особеностите на технологията, която Наоми 3.0 ползува, са следните:


Инсталация и премахване

След инсталацията ще Ви бъде подсказано да изберете подходяща парола с цел избягване на непозволен достъп до програмата. Въвеждането на парола е от съществено значение за достъпа до програмния интерфейс, както и за нейната деактивация или премахване от компютъра Ви. Съветът ни към Вас е да предпочетете една по-трудна за отгатване парола (т.е. можете да използувате букви и цифри едновременно), да я запишете другаде, за да не я забравите, и да я пазите на сигурно място.

След всичко това програмата е готова за действие и на мига започва да следи Вашия интернет-трафик. Щом се появи потенциална опасност от влизане на неподобаващ сайт или бъде разпознат материал с нецензурно съдържание, Наоми ще прекрати програмата, чрез която е станал достъпът на подобно съдържание. Ако например бъде достигнат сайт с порнография — преднамерено или случайно — Наоми мигновено ще затвори Вашия програма за четене в интернет, като не само ще предпази четящия от гледане на този сайт, но дори не ще допусне частичното му появяване върху Вашия екран (напр. фотоматериали, банери и т. п.).


Потребителски интерфейс

За да внесете промени в настройките на Наоми, щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху цветовидния символ долу вдясно на екрана (близо до часовника на Windows).

example

Ще бъдете помолени да въведете паролата, която избрахте при инсталацията.

След като въведете точната парола, ще се отвори менюто за настройки. В него разполагате със следните бутони:


Предупреждения относно функционирането на програмата

При определени случаи е възможно филтърът да установява "лъжливи положителни", т.е. да блокира напълно нормални сайтове. Такова поведение може да се прояви в следните случаи:

Ако откриете, че някой сайт, подходящ за деца, бива погрешно спиран от Наоми, или че неприличен сайт не бива спрян, или че програмата не работи при Вас, моля, свържете се с мен. Вашите обяснения ще бъдат взети под внимание с оглед на следващите версии или подобрения на филтъра.


Заключителни бележки

Използуването на програмен филтър позволява на родителите на упражняват по-малко бдителност или работа в интернет, но не съществува програма, която би могла да замени родителското възпитателно и контролиращо действие. Не забравяйте, че освен ако интернет достъпът не е ограничен до няколко подбрани сайта, не е възможно да се блокират 100% от сайтовете с неприлично съдържание: програмите всъщност не "разбират", те просто подбират въз основа на критерии, които може да се окажат повече или по-малко валидни според различните случаи.

Посвещавам тази програма на малкото момиченце на мой скъп приятел. Естествено, името на момиченцето е Наоми :-)


Патент

Наоми 3.0 е безплатна програма. Тя е патентована и се разпространява като "безплатен програмен продукт" (freeware).


END-USER LICENSE AGREEMENT FOR THIS SOFTWARE

Important - Read carefully:

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the Author of this Software for the Software Product "Naomi", which includes computer software and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("Software Product").
By installing, copying, or otherwise using the Software Product, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to any of the terms of this EULA, you are not permitted to use the Software Product in any way, and all copies of it must be deleted from your system(s).

SOFTWARE PRODUCT LICENSE.

The Software Product is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The Software Product is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.

This EULA grants you the following rights:

Installation and Use.
You may install and use an unlimited number of copies of the Software Product for personal use and in any business, commercial, educational or goverment organization.

Reproduction and Distribution.
You may reproduce and distribute an unlimited number of copies of the Software Product; provided that each copy shall be a true and complete copy, including all copyright and trademark notices, and shall be accompanied by a copy of this EULA.

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.
You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software Product, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

Separation of Components.
The Software Product is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one computer.

Software Transfer.
You may permanently transfer all of your rights under this EULA, provided the recipient agrees to the terms of this EULA.

Termination.
Without prejudice to any other rights, the Author of this Software may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the Software Product and all of its component parts.

Distribution.
The Software Product may not be sold or be included in a product or package which intends to receive benefits through the inclusion of the Software Product. The Software Product may be included in any free or non-profit packages or products.

3. COPYRIGHT.

All title and copyrights in and to the Software Product (including but not limited to any images, photographs, text, and "applets" incorporated into the Software Product), the accompanying printed materials, and any copies of the Software Product are owned by the Author of this Software. The Software Product is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the Software Product like any other copyrighted material.

4. LIMITATION OF LIABILITY.

No warranties.
The Author of this Software expressly disclaims any warranty for the Software Product. The Software Product and any related documentation is provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including, without limitation, the implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose, or noninfringement. The entire risk arising out of use or performance of the Software Product remains with you.

No liability for damages.
To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Author of this Software be liable for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use this product (including but not limited to loss of data, or data being rendered inaccurate, or losses sustained by you or third parties, or a failure of the program to operate with any other programs), even if the Author of this Software has been advised of the possibility of such damages.

5. LANGUAGE OF AGREEMENT.

You agree that this EULA be drafted in the English language.


(Bulgarian translation follows)

ЛИЦЕНЗИОННО СЪГЛАШЕНИЕ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ

Важно — моля, прочетете това внимателно:

Настоящето Лицензионно съглашение на крайния потребител (ЛСКП) е законно съглашение между Вас (едноличен потребител или юридическа личност) и Автора на този програмен продукт за програмния продукт "Наоми", който включва компютърен софтуеър и може да включва също свързана с него медия, печатни произведения и интернет- или електронна документация ("Софтуеърен продукт"). Инсталирайки, копирайки или използувайки по всеки друг начин програмния продукт, Вие се съгласявате да спазвате условията на това ЛСКП. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, то Вие нямате правото да използувате продукта по никакъв начин и всички копия от него трябва да бъдат изтрити от Вашата система (Вашите системи).

ПАТЕНТ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ.

Настоящият програмен продукт е защитен от законите за авторско право и международните договори за авторско право, както и от други закони и договори за интелектуалната собственост.

1. ЛИЦЕНЗИОННИ ПРАВА

Това ЛСКП Ви дава следните права:

Инсталация и ползуване.
Можете да инсталирате и да използувате неограничен брой копия от настоящия програмен продукт за лична употреба, както и за всяка бизнес-, търговска, образователна или правителствена организация.

Възпроизвеждане и разпространение.
Можете да възпроизвеждате и разпространявате неограничен брой копия от настоящия програмен продукт, при условие, че всяко копие ще бъде истинско и цялостно копие, включващо всички лицензионни и търговски бележки, и че ще бъде придружено от копие на това ЛСКП.

2. ОПИСАНИЕ НА ДРУГИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.

Ограничения върху "обратно програмиране", "декомпилация" и "демонтаж".
Нямате право да "програмирате обратно", декомпилирате или демонтирате настоящия програмен продукт, освен и единствено в степен, каквато подобна дейност е изрично позволена от действуващия закон, въпреки това ограничение.

Разделяне на компоненти.
Настоящият програмен продукт е лицензиран като един продукт. Неговите съставни части не могат да бъдат разделяни за употреба върху повече от един компютър.

Пренос на продукта.
Имате правото да направите пренос завинаги на всички Ваши права, произтичащи от настоящото ЛСКП, при условие, че правоприемникът Ви е съгласен с условията на това ЛСКП.

Прекратяване.
Без ущърб на което и да е друго право, Авторът на настоящия програмен продукт може да прекрати това ЛСКП, ако Вие не изпълните изискванията и условията на това ЛСКП. В такъв случай сте длъжен да унищожите всички копия на програмния продукт и всички негови съставни части.

Разпространение.
Настоящият програмен продукт не може да бъде продаван или включен в друг продукт или пакет, който се очаква да донесе печалби чрез включването на настоящия програмен продукт.

3. АВТОРСКИ ПРАВА.

Всички права на собственост и авторски права върху и спрямо настоящия програмен продукт (включително, но не ограничително върху всяко изображение, фотография, текст и "аплети", вградени в програмния продукт), придружаващите го печатни материали и всички копия от него са собственост на Автора на настоящия програмен продукт. Последният е защитен от законите за авторско право и клаузите на международните договори. Следователно Вие трябва да се отнасяте към програмния продукт като към всеки друг продукт със защитени авторски права.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Без гаранции.
Авторът на настоящия програмен продукт изрично отхвърля отговорността за каквито и да било гаранции към тази програма. Програмата и всички останали документи към нея се предоставят "такива, каквито са" без никаква гаранция, пряка или косвена, включително, без ограничения, и косвената гаранция или покупаемост, уместност за определени цели или непосегателство. Целият риск при употребата на програмата или нейната работа се поема от Вас.

Без отговорност за щети.
В максималната позволена от действуващия закон степен, по никакъв начин Авторът на настоящия програмен продукт не може да бъде отговорен за щети, включително общи, особени, случайни или следствени щети, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на този продукт (включително, но не ограничено до, загубата на данни, или неточно предаване на данни, или загуба, понесена от Вас или трета страна, или невъзможност програмата да работи едновременно с друг програмен продукт), дори ако Авторът на настоящата програма е бил предупреден за възможността от такива щети.

 Copyright © 2004-2006, Radiant Morning.
All rights reserved.